De la data aderării României la Uniunea Europeană până la data de 1 mai 2010 s-au aplicat Regulamentele Europene de coordonare a sistemelor de securitate socială: „Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii”, şi „Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii’’.

Incepând cu data de 1 mai 2010, România aplică dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului şi al Consiliului, privind coordonarea sistemelor de securitate socială, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009, precum şi ale Regulamentului de implementare nr. 987/2009.

Cadrul legal în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în caz de accident de muncă sau boală profesională este asigurat de art. 36-42 ale Regulamentului nr. 883/2004 şi art. 33-42 ale Regulamentului nr. 987/2009.

Noile regulamente se aplică în relaţiile României cu celelalte 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Prestaţiile de care beneficiază lucrătorii migranti

Lucrătorul salariat sau independent care îşi are reşedinţa/şederea temporară/domiciliul pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent şi care este victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază, în statul în care îşi are domiciliul:

 1. de prestaţii în natură acordate, în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă/şedere temporară/domiciliu, potrivit dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică, ca şi cum ar fi afiliat la aceasta;
 2. de prestaţii în bani acordate de instituţia competentă potrivit dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică. Totuşi, pe baza acordului dintre instituţia competentă şi instituţia de la locul de reşedinţă/şedere temporară/domiciliu,

Aceste prestaţii pot fi acordate de aceasta din urmă, în numele primei instituţii, potrivit dispoziţiilor legislaţiei statului competent.

Cooperarea inter-institutională, principii generale si informarea solicitanţilor de prestaţii

 1. Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) prin Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (DGAMBP) este organismul de legătură în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale între instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi casele teritoriale de pensii (CTP) din România.
 2. In cadrul noilor regulamente se pune un accent deosebit pe cooperarea mai strânsă şi mai eficientă între instituţiile de securitate socială.
 3. Persoanele care intră sub incidenţa noilor regulamente primesc din partea instituţiei competente un răspuns la solicitările formulate într-un interval de timp cât mai scurt.
 4. Instituţiile de asigurări sociale din statele membre sprijină persoanele asigurate, oferind informaţiile necesare în conformitate cu regulile şi procedurile stabilite de noile regulamente, în vederea înaintării cererii instituţiei responsabile cu prelucrarea acesteia, în scopul evitării pierderii anumitor drepturi.
 5. Un element de noutate prevăzut de noile regulamente europene de coordonare a sistemelor de securitate socială îl reprezintă introducerea principiului asimilării prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.

Noutăţile aduse de Regulamente în domeniul „accidente de muncă si boli profesionale”

Incepând cu data de 01.05.2010, asiguraţii înregistraţi cu un accident de muncă, respectiv o boală profesională conform prevederilor legale din România, pot solicita CNPP – DGAMBP documentul portabil DA1 în cazul în care se deplasează, au reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Documentul DA1, denumit „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, permite deţinătorului să beneficieze de prestaţii în natură, acordate în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară din alt stat membru al UE/SEE şi Elveţia, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urma o aplică.

Documentul DA1 se eliberează de către casa teritorială de pensii pe raza căreia solicitantul îsi are domiciliul.

Documentul DA1 se eliberează, la cerere, persoanei care a suferit un accident de muncă/boală profesională, la data solicitării este asigurată în sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale din România, se află sub tratament, dar doreşte să se deplaseze/ să aibă reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al Uniunii Europene,

Documentul DA1 nu se eliberează persoanelor asigurate care necesită tratament programat ca urmare a unui accident de muncă/boli profesionale. Trimiterea acestora la tratament programat se va face folosind documentul portabil S2, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform procedurii proprii, urmând ca decontarea să se facă conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea documentului DA1, solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din România, conform prevederilor Legii nr.346/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să figureze înregistrat cu accident de muncă/boală profesională, conform legislaţiei în vigoare din România;
 • să se deplaseze, să aibă reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al UE/SEE sau în Elveţia;
 • să deţină documente medicale care să ateste că diagnosticul avut este ca urmare a accidentului de muncă/bolii profesionale.

Pentru a beneficia de prestaţii în natură într-un stat membru al UE/SEE şi Elveţia, altul decât statul membru în care este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale, deţinătorul acestui document este obligat să se înregistreze la instituţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară, prin prezentarea documentului DA1 în original.