PRECIZĂRI

ALE

CASEI JUDEŢENE DE PENSII GIURGIU

Urmare intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/20.12.2017, şi a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare precum şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043/29.12.2017, în ceea ce priveşte contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem următoarele precizări:

I. Referitor la contractele de asigurare socială încheiate ulterior datei de 1 ianuarie

Incepând cu data de 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35 % din câştigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

N.B. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de ta data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, respectiv 25%.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 tuni.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asigurătorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Precizăm de asemenea că prevederile art. 125 şi art. 126 din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi în situaţia persoanei asigurate în baza contractului de asigurare încheiat începând cu data de 1 ianuarie 2018.

II. Referitor la contractele de asigurare socială încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2018:

Conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ’’actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu

pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor”.

Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare stipulează: ’’dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare”, excepţiile de la această regulă fiind prevăzute în mod exhaustiv în cuprinsul alin. (6) al aceluiaşi articol, conform căruia ’’dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul juridic general al bunurilor şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.”

în consecinţă, având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile OUG nr. 103/2017 se aplică doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a acestui din urmă act normativ (1 ianuarie 2018).

Pe de altă parte, în cazul contractelor de asigurare socială încheiate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 103/2017 sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, prin urmare, respectivele contracte îşi produc în continuare (după data de 1 ianuarie 2018) efectele, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora, atât în privinţa riscurilor asigurate, cât şi în privinţa prestaţiilor de asigurări sociale la care persoanele asigurate sunt îndreptăţite în cazul producerii riscului asigurat (pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces).

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia acestor din urmă contracte de asigurare socială, respectiv cele încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi aflate în derulare la această dată, casa teritorială de pensii urmează să notifice asiguraţii aflaţi în această situaţie cu privire la modificarea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a nivelului venitului minim asigurat şi a cotei utilizată la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate.

III. Referitor la contractele de asigurare socială încheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2018 în baza Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii:

In materia contractului de asigurare socială Legea nr. 263/2010 constituie norma generală, Legea nr. 186/2016 constituie o normă specială în raport cu Legea nr. 263/2010, conţinând norme derogatorii de la norma generală. Legea nr. 186/2016 reglementează regimul juridic al contractului de asigurare încheiat în baza acestei legi, sub toate aspectele, inclusiv în ceea ce priveşte riscul asigurat.

In aceste condiţii, limitarea riscului asigurat la acordarea doar a pensiei pentru limită de vârstă ar putea fi reglementată doar prin modificarea Legii nr. 186/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

In consecinţă, dispoziţiile OUG nr. 103/2017 nu se aplică în cazul contractelor de asigurare socială încheiate, în baza Legii nr. 186/2016 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

 

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole