Conform dispozitiilor art.6 alin.1) pct. IV din Legea nr.263/2010, in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

Persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, respectiv :

              a) expert contabil;

              b) contabil autorizat;

              c) consultant de plasament în valori mobiliare;

              d) medic;

              e) farmacist;

              f) medic veterinar;

              g) psiholog cu drept de liberă practică;

              h) notar public;

              i) auditor financiar;

              j) practician în reorganizare şi lichidare;

              k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;

              l) expert tehnic;

              m) urbanist;

              n) restaurator;

              o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;

              p) consilier în proprietate industrială;

              q) expert criminalist;

              r) executor judecătoresc;

              s) arhitect;

              t) traducător autorizat;

              u) consultant fiscal;

              v) broker;

              w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

   Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr.263/2010, care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

    Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută de lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

    Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma de 741 lei reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea de 10.585 lei corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

     Pentru anul 2012, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.117 lei.

    Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.