Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.) a fost înfiinţat în anul 1951, fiind conceput ca o unitate a asigurărilor sociale în domeniul invalidităţii.

        În anul 1955, întreaga activitate de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă a fost reorganizată, creându-se o reţea teritorială  de unităţi de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

        Până în anul 2001, I.N.E.M.R.C.M. a funcţionat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Începând cu 01. 01. 2002 a trecut în subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

        I.N.E.M.R.C.M. este instituţie publică cu autonomie ştiinţifică şi personalitate juridică, având în structura organizatorică secţii clinice de evaluare a capacităţii de muncă, secţii de cercetare aplicativă şi recuperare a capacităţii de muncă, laboratoare de metodologie şi epidemiologie, de analize medicale, explorări funcţionale şi serviciul de radiologie.

        Importanţa actuală a activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă este legată de dezvoltarea sistemului de asigurări sociale. Practica expertizării medicale a deficienţilor prin diferite acţiuni se defineşte ca un domeniu de confluenţă medico-social şi este susţinută prin instrumente legislative specifice.

        Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este reglementată de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, Ordinul comun al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii nr. 399/974/2004,
H.G. nr. 400/2001 şi H.G. nr. 13/2004.

        La nivel teritorial, activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este asigurată de către medicii experţi ai asigurărilor sociale din cadrul serviciilor de expertiză medicală ale caselor judeţene de pensii.

        I.N.E.M.R.C.M. desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă, concretizată în:

  • supravegherea activităţii serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
  • efectuarea de acţiuni de îndrumare şi control:
  • rezolvarea cazurilor prin internare în institut;
  • elaborarea de consultaţii de investigaţii metodologice şi avize tehnice definitive care devin obligatorii pentru medicii experţi ai asigurărilor sociale, cu toate consecinţele ce decurg din acestea în legătura cu cuantumul şi plata pensiilor de invaliditate;
 • elaborează criteriile şi normele de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grad de invaliditate;
 • coordonează activitatea compartimentelor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale şi a legislaţiei cu privire la asiguraţii sociali;
 • realizează acţiuni medicale de reabilitare socio-profesională în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili parţial sau total;
 • studiază şi interpretează anual morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, incidenţa şi prevalenţa invalidităţii şi morbiditatea cu invaliditate, informând despre aceasta CNPAS, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii;
 • elaborează studii de cercetare, adaptate la standardele europene, în vederea îmbunătăţirii criteriilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 • asigură baza materială necesară desfăşurării procesului de învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti.

        Începând din anul 1955, expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a devenit disciplină de studiu universitar prin înfiinţarea catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ″Carol Davila″ – Bucureşti. Activitatea şi atribuţiile catedrei au fost, încă de la înfiinţarea sa, inseparabile de cele ale I.N.E.M.R.C.M. în cadrul căruia funcţionează:
        • curs pentru studenţi anul V – Medicină Generală (opţional);
        • curs de pregătire prin rezidenţiat în specialitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ;
        • curs de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi pentru medicii specialişti şi primari din cadrul grupei comune de specialităţi medicale, conform legislaţiei în vigoare;
        • cursuri de perfecţionare post-universitară, în cadrul programului de educaţie medicală continuă.

        Programele de pregătire conţin prelegeri, lucrări practice, stagii clinice şi stagii speciale adecvate nivelelor de instruire prezentate.

        Catedra funcţionează în cadrul I.N.E.M.R.C.M., utilizând ca bază pentru activitatea clinică şi activităţile complemetare dotarea tehnică a acestuia.

        Activitatea din institut, implicit activitatea didactică şi cea de formare profesională, se desfăşoară în cadrul secţiilor clinice de evaluare şi de cercetare – recuperare, precum şi al laboratoarelor de explorări funcţionale de profil.

SEDIUL ROMULUS

 Secţia clinică de evaluare a capacităţii de muncă – deficienţi somatici

 • 127 paturi pentru spitalizare
 • Comisii de evaluare a diagnosticului clinic şi funcţional, incapacitate adaptativă şi capacitate de muncă

 Secţia de cercetare aplicativă şi recuperare
– deficienţi somatici

 Dotare:

 • Ecograf SIEMENS – SONOLINE G 60 S
 • Spirometru SPIROLAB
 • ECG – 6 canale FUKUDA DENSITY CARDIMAX – FX-7202;    12 canale FUKUDA DENSITY CARDIMAX – FX-740L
 • ECG Holter – SEER MC Ambulatory Digital, Analysis Recorder
 • Cicloergometru VARIOBIKE 500
 • Analizor de gaze sanguine GEM PREMIER 3000

 Laboratorul de cercetare privind epidemiologia invalidităţii, profesiologie medicală şi ergonomie

Comisie de orientare şi reorientare profesională pentru persoane cu deficienţe funcţionale uşoare sau medii

 Laboratorul de metodologie,
documentare şi statistică

 • Comisia de metodologie, de expertiză medicală
 • Coordonează îndrumarea metodologică şi controlul activităţii reţelei de expertiză medicală
 • Centralizează datele statistice privitoare la indicatorii de invaliditate din reţeaua de expertiză medicală

 Serviciul Relaţii cu publicul

 • Rezolvă contestaţii, petiţii şi reclamaţii remise INEMRCM privitoare la activitatea de expertiză medicală

 Compartimentul de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

 • Desfăşoară activitate în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 Laboratorul de explorări funcţionale 

Cabinet Oftalmologie

Dotare:

 • Biomicroscop
 • Campimetru manual
 • Perimetru computerizat Humphry
 • Dioptron Humphry – Autorefractometru
 • Echipament pentru electrofiziologie retiniană: 1 – ERG (electroretinografie); 2 – EOG (electrooculografie); 3 – PEV (potenţiale evocate vizual)
 • Tonometru noncontact (cu jet de aer)
 • Oftalmoscop direct
 • Optotip electric şi trusă lentile
 • Exoftalmometru
 • Teste pentru simţul cromatic
 • Vizucam – Cameră digitală:
    – Angiofluorografie      şi
    – Fotografie retiniană, cu posibilitatea stocării informaţiei

Cabinet  O.R.L.

Dotare:

 • Impedantmetru
 • Rino-faringo-laringo-fibroscop
 • Audiometru clinic
 • Audiometru cu potenţiale evocate
 • Nistagmograf computerizat
 • Otoscop

Cabinet Ecografie

Dotare:

 • Ecograf  Toshiba Sonolayer SSH-140A
 •  M+2D+Doppler Color, PW, CW

Cabinet Endocrinologie

Dotare:

 • Osteodensitometru ultrasonografic SONOST 2000

Cabinet de Explorări Respiratorii

Dotare şi servicii medicale:

 • Pneumotahograf: evaluare funcţională-de repaus – pneumotahografie
 • Testare cardio-respiratorie de efort – efort rectangular – cicloergometru,
  cu monitorizarea gazelor sanguine în repaus şi efort cu oximetru digital

 Cabinet de testare a toleranţei şi reantrenare la efort

Dotare:

 • Bicicletă ergometrică
 • Covor rulant

 Laborator analize clinice pentru sediul  Romulus şi sediul Pantelimon

Dotare:

 • Analizor automat hematologie 29 parametri – Beckmann-Coulter HmX
 • Analizor automat biochimie-imunologie cu ionometru incorporat –  SPACE-Alphawassermann
 • Termostat cu reglare electronică – Memmert
 • Autoclav Varioklav 100 L
 • Autoclav MELAG

 Efectuează investigaţii de laborator în ambulator, la solicitarea oficiilor şi cabinetelor de expertiză medicală, pentru persoanele care necesită evaluarea capacităţii de muncă

 Farmacie cu circuit închis

    SEDIUL PANTELIMON

 Secţia clinică de evaluare a capacităţii de muncă – deficienţi neuro-psihici

 Secţia de cercetare aplicativă şi recuperare neuro-psihici

 • 84 paturi pentru spitalizare  ambele secţii – evaluare şi recuperare
 • Comisie de evaluare a diagnosticului clinic şi funcţional, a incapacităţii adaptative şi a capacităţii de muncă

Dotare:

 • Electromiograf NICOLET – VYASIS
 • Electroencefalograf

 Secţia clinică de evaluare a capacităţii de muncă – deficienţi locomotori

 Secţia de cercetare aplicativă şi recuperare
– deficienţi locomotori

 • 100 paturi pentru spitalizare ambele secţii – evaluare şi recuperare
 • Comisie de evaluare a diagnosticului clinic şi funcţional, a incapacităţii adaptative şi a capacităţii de muncă
 • Comisie de evaluare a recuperării medicale în afecţiuni locomotorii

Dotare:

 • Sistem electric pentru topirea şi răcirea parafinei (Parafango)
 • Combină (curenţi interferenţiali, terapie cu ultrasunete, Puls vacuum, Vacuum unit)
 • 2 aparate (Curenţi interferenţiali)
 • 1 aparat  magnetodiaflux
 • Cuşcă cu scripeţi pentru kinetoterapie

Sistem electric pentru topirea şi răcirea parafinei (Parafango)

 Activităţi pentru recuperarea locomotorie:
–  fizioterapie
–  kinetoterapie
–  gimnastică medicală, masaj
–  terapie ocupaţională
–  reantrenarea funcţională a bolnavilor protezaţi
–  laserterapie

COMPARTIMENT  PROTEZARE

Dotare:

 • Maşină cu ax pentru prelucrat manşoane de plastic cu sistem integrat de culegere a şpanului
 • Pompă cu vacuum
 • Dispozitiv de luat mulaj
 • Menghină de banc
 • Menghină rotativă

 Laborator Radiologie

 Farmacie cu circuit închis