Criterii de acordare a biletelor de tratament pe anul 2020

Programul anual de achizitii pe anul 2020

Transparenta achizitiilor

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019.

Acte normative privind functionarea CJP Giurgiu


LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

Lista documentelor de interes public comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu, din oficiu, conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea CASEI JUDEŢENE DE PENSII GIURGIU, precum si activitatea acesteia:

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritatile publice, instituţiile publice si din alte unitati care semnalează incalcari ale legii;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata;
  • Legea nr. 52/2003 privind tranparenta decizionala in administraţia publica;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Hotararea de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice; Hotararea de Guvern nr. 257/28 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Hotararea de Guvern nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
  • Hotararea de Guvern nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei;
  • Legea Cadru nr. 284/2010;
  • Hotararea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare ;
 • Ordinul nr. 214/2012 privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii.

Structura organizatorica, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritatii sau instituţiei publice:

Structura organizatorica si atribuţiile compartimentelor funcţionale;

Programul de funcţionare al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu:
luni – joi ( 08,00 – 16,30) si vineri ( 08,00 – 14,00);

Programul de audiente al Directorului Executiv al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu

Ec. DUMITRU MARIAN CĂTĂLIN : Joi (11,30 -13,30 );

Programul de audiente al Directorului Executiv Adj. Economic

Ec. RADULESCU GABRIELA – miercuri (11,30 -13,30);

Programul de audiente al Directorului Executiv Adj. Pensii

Jr. ARSENE IONELA GIGI – marţi ( 11,30 -13,30).


Numele si prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice si ale funcţionarului responsa­bil cu difuzarea informaţiilor publice:

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu : ec. DUMITRU MARIAN CĂTĂLIN

Directorul Executiv Adj. Economic al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu: ec. RADULESCU GABRIELA

Directorul Executiv Adj. Pensii al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu : jr. ARSENE IONELA GIGI

Persoana responsabila cu difuzarea informaţiilor publice: Vasile Ioana Mirella din cadrul Compartimentului Comunicare (tel: 0246/212381 int.105)


 1. Coordonatele de contact ale autoritatii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu

B-dul. Independentei, Bl. 105 – 106, Parter

Numar telefon secretariat: 0246/212381

Directia stabiliri si plati prestatii: 0246/213057

Fax : 0246/212388 | 0371603584

E-mail: petitii.giurgiu @ cnpp.ro

Web: www.cjpgiurgiu.ro


Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta la sediul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu, conform art. 5, alin (4) lit. „b” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Copii după documentele solicitate se realizează in condiţiile art. 9 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 1. Strategiile si programele proprii AQUIS-ul Comunitar Programul de achiziţii publice
 2. Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 • Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu;
 • Structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu si a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ;
 • Coordonatele de contact ale Casei Judeţene de Pensii Giurgiu, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
 • Programele si strategiile proprii;
 1. Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii, de către fiecare compartiment/serviciu din cadrul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu
 2. Modalităţile de contestare a deciziei autoritatii sau a instituţiei publice, in situaţia in care persoa­na se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

– reclamatia, care se depune la conducătorul autoritati sau instituţiei publice; plângerea, care se depune la secţia de contencios administrative a tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază sau in a cărei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori a instituţiei publice, in condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.