Transparenta achizitiilor

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018.

LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

Lista documentelor de interes public comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu, din oficiu, conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea CASEI JUDEŢENE DE PENSII GIURGIU, precum si activitatea acesteia:

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritatile publice, instituţiile publice si din alte unitati care semnalează incalcari ale legii;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata;
  • Legea nr. 52/2003 privind tranparenta decizionala in administraţia publica;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Hotararea de Guvern nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice; Hotararea de Guvern nr. 257/28 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Hotararea de Guvern nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
  • Hotararea de Guvern nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei;
  • Legea Cadru nr. 284/2010;
  • Hotararea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare ;
 • Ordinul nr. 214/2012 privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii.

Structura organizatorica, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de funcţionare, programul de audiente al autoritatii sau instituţiei publice:

Structura organizatorica si atribuţiile compartimentelor funcţionale;

Programul de funcţionare al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu:
luni – joi ( 08,00 – 16,30) si vineri ( 08,00 – 14,00);

Programul de audiente al Directorului Executiv al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu – dl. Ec. DUMITRU MARIAN CĂTĂLIN : Joi (11,30 -13,30 );

Programul de audiente al Directorului Executiv Adj. Economic – dna. Ec. RADULESCU GABRIELA – miercuri (11,30 -13,30);

Programul de audiente al Directorului Executiv Adj. Pensii – dna. Jr. ARSENE IONELA GIGI – marţi ( 11,30 -13,30).

Numele si prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice si ale funcţionarului responsa­bil cu difuzarea informaţiilor publice:

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu : ec. DUMITRU MARIAN CĂTĂLIN

Directorul Executiv Adj. Economic al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu: ec. RADULESCU GABRIELA

Directorul Executiv Adj. Pensii al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu : jr. ARSENE IONELA GIGI

Persoana responsabila cu difuzarea informaţiilor publice: Vasile Ioana Mirella din cadrul Compartimentului Comunicare (tel: 0246/212381 int.105)

 1. Coordonatele de contact ale autoritatii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu

B-dul. Independentei, Bl. 105 – 106, Parter

Numar telefon secretariat: 0246/212381

Directia stabiliri si plati prestatii: 0246/213057

Fax : 0246/212388 | 0371603584

E-mail: petitii.giurgiu @ cnpp.ro

Web: www.cjpgiurgiu.ro

Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta la sediul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu, conform art. 5, alin (4) lit. „b” din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Copii după documentele solicitate se realizează in condiţiile art. 9 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 1. Strategiile si programele proprii AQUIS-ul Comunitar Programul de achiziţii publice
 2. Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 • Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu;
 • Structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al Casei Judeţene de Pensii Giurgiu;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu si a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ;
 • Coordonatele de contact ale Casei Judeţene de Pensii Giurgiu, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
 • Programele si strategiile proprii;
 1. Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii, de către fiecare compartiment/serviciu din cadrul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu
 2. Modalităţile de contestare a deciziei autoritatii sau a instituţiei publice, in situaţia in care persoa­na se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

– reclamatia, care se depune la conducătorul autoritati sau instituţiei publice; plângerea, care se depune la secţia de contencios administrative a tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază sau in a cărei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori a instituţiei publice, in condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

RAPORT ANUAL

privind activitatea desfasurata in perioada 01 ian –31 decembrie 2016 de catre salariatii Casei Judetene de Pensii Giurgiu

           Activitatea Casei Judetene  de Pensii Giurgiu se desfasoara potrivit prevederilor Statutului Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/06.03.2012.

          Prezentam in continuare rezultatele activitatii desfasurate in perioada 01 ian – 31 decembrie 2016 .

A. STABILIREA SI PLATA PENSIILOR

1. Pensionari in plata si pensia medie

NR. CRT. SPECIFICARE  Nr.  pensionari in  plata la  31.12.2016  Pensia medie

  lei

  31.12.2016

Bugetul asigurarilor sociale de stat
  A.

  Pensionari  de   stat  –  total,

  din care:

  56.538  749
   – Limita varsta  39.709  865
   – Pensie anticipata  84  1.064
   – Anticipata partiala  690  632
   – Invaliditate  6.709  534
   – Pensionari urmasi  9.346  420
  B.   Pensionari agricultori – total, din care:  10.342  396
   – Limita varsta  9.906  405
   – Invaliditate  35  181
 – Pensionari urmasi  401  183
   Total  I  66.880  X
Bugetul de stat
   din care:
   – IOVR  42  230
   – Veterani si vaduve veterani  1079  229
   – Detinuti politici D. 118/1990  164  803
   – Eroi ai revolutiei L. 341/2004  77  2.056
   – Legea 189/2000  233  547
   – Legea 309/2002  2.793  39
   – Legea 217/2008 personal Curtea de conturi  4  3.624
   – Legea 215/2015 personal parlamentar  1  1872
   –  Legea 216/2015 personal diplomatic  1  995
   – Legea 303/2004 magistrati  26  5.260
   -Legea 130/2015 personal auxiliar    instante jud  12  1.888
   – Legea 83/2015 – personal aeronautic  1  18.623
   – Legea 8/2006  16  668
   – Legea 578/2004  3.172  112
  – Legea 109/2005  7  324
  – Indemniz. insotitor  547  698
 

  Total  II

  8.175  X
   Total general  75.055  X

  Pana la 31 decembrie 2016 s-au stabilit drepturi de pensie pentru 14.166  persoane din cele 14.166  cereri de pensionare si recalculare ca urmare a adaugarii de vechime (100%) prezentate in perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2016.

Totodata s-au stabilit indemnizatii in conformitate cu prevederile Legilor 189/2000 si 309/2002 pentru 22 persoane.

Incepand cu aderarea Romaniei la UE institutia noastra are obligatia aplicarii dispozitiilor Regulamentelor nr. 1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. In acest domeniu in perioada 01.01.2007-31.12.2016 au fost prelucrate un numar de 177 dosare comunitare, din care: LV=92, PAP=20, INV=53, P.urmas=12.

In plus, fata de prelucrarea dosarelor comunitare, au fost transmise in strainatate un numar de 404 formulare E205/RO privind cariera de asigurat in Romania, pentru persoanele cu domiciliul in strainatate. Cele mai multe solicitari sunt cele de recunoastere a stagiului de cotizare realizat in Romania precum si acordarea sau recalcularea diferitelor categorii de pensie. Ponderea cea mai mare a solicitarilor pe state: Spania, Italia, Germania.

B. EVIDENTA  CONTRIBUABILI

          Compartimentul de Evidenta Contribuabili  din cadrul Casei Judetene de Pensii asigura:

 • Administrarea registrului angajatorilor si a asiguratilor la nivel de judet;
 • Actualizarea lunara a registrului angajatorilor cu informatii despre noii angajatori care isi inceteaza activitatea , conform metodologiei stabilite de CNPP;
 • Evidenta lunara la nivel de judet a asiguratilor care incheie contracte de asigurare;
 • Distribuirea certificatelor anuale cu stagiul de cotizare tuturor asiguratilor in sistemul de pensii;
 • Eliberarea la cerere a adeverintelor privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu.

Pana la 31 decembrie 2016 au fost eliberate 4.470 astfel de adeverinte.

 • Eliberarea la cerere a Notificarii calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania pentru persoanele care lucreaza ca lucratori sezonieri in Germania (maxim 6 luni in cursul unui an).

In perioada 01 ianuarie –  31 decembrie 2016 au fost eliberate 37  notificari.

 • Aprobarea cererilor de creare cont online in vederea accesului beneficiarilor la servicile electronice oferite de CNPP.

Pana la 31 decembrie  2016 au fost aprobate un numar de 515 cereri de creare cont online.

La sfarsitul lunii decembrie  2016 Casa Judeteana de Pensii Giurgiu a inregistrat un numar  de 3.442 agenti economici cu 37.962 salariati si someri, pentru care s-au depus declaratii  pentru luna noiembrie 2016.

    La 31 decembrie  2016 s-au aflat in evidenta un numar de 501 asigurati cu contract de asigurare .

     In perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2016 s-au incheiat 210 contracte de asigurare.

     Incepand cu data de 27.10.2016 a intrat in vigoare Legea nr.186/2016 care permite plata retroactiva a contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de cel mult 5 ani anteriori incheierii contractului de asigurare sociala.

     Pana la 31.12.2016 au fost incheiate un numar de 40 contracte iar incasarile efectuate in baza acestora se ridica la 181.554 lei.

C. EXECUTIA BUGETARA

In perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2016  s-au realizat cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat in suma de 485.302.517,73 lei, cheltuieli din bugetul de stat

pentru plata pensiilor si indemnizatiilor de 131.867.830,24 lei, cheltuieli din bugetul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in suma de 575.640,32 lei, platind integral drepturile pensionarilor aflati in plata.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 s-au incasat contributii la bugetul asigurarilor  sociale de stat in suma de 158.027.779,76 lei si contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 1.019.635 lei.

 

D. ACTIVITATEA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI  BOLI   PROFESIONALE

          Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale a fost creat in iunie 2004, in scopul punerii in aplicare a prevederilor Legii 346/2002 referitoare la asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, lege care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2005.

          Din contributiile angajatorilor asupra fondului de salarii, in cursul anului 2004, s-a constituit fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in suma de 11.461,5 milioane lei, care s-a virat la MMSS, in anul 2005 s-a incasat suma de 1.290.335  lei , in 2006   – 2.056.574  lei, in  2007- 2.656.723  lei , in anul 2008-  3.034.854 lei,  in anul 2009 –1.736.743,74 lei , in anul 2010 – 1014.153,34 lei , in anul 2011 – 900.607 lei, in anul 2012 –­ 907.974 lei, 1.106.428 lei in anul 2013, 1.203.269 lei in anul 2014, 1.358.626 lei in anul 2015, 1.019.635 lei in anul 2016.

In perioada 01.01. – 31.12.2016 activitatea Compartimentului Accidente de Munca si Boli Profesionale s-a concretizat in urmatoarele:

 • Dosare accidente de munca inregistrate: 39;
 • Consiliere prevenire AMBP: 22 societati comerciale/institutii pentru care au fost intocmite un numar de 110 tablouri de prevenire care cuprind 2695 masuri de prevenire;
 • Decontare servicii medicale:15 cazuri, valoare 36.760,38 lei;
 • Restituire diferente indemnizatii ITM ca urmare a AM: 15 cereri, valoare 9.061 lei;
 • Compensatii pentru atingere integritate: 8 cereri, valoare 103.598 lei;
 • Despagubire in caz de deces: 2 cazuri, valoare 21.300 lei;
 • Acordare dispozitiv medical(protezare): 1 caz.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 s-au dedus  indemnizatii din bugetul de risc accidente de munca si boli profesionale, direct de agentii economici, 9.073 lei reprezentand:

 • Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca:

          602 zile                       8. 839 lei

 • Contributie de sanatate –         200 lei
 • Contributie pentru concedii si indemnizatii 34 lei.

E. ACTIVITATEA JURIDICA

          Compartimentul Legislatie si Contencios desfasoara  o activitate complexa, si continua, astfel:

 • Reprezentarea institutiei la toate instantele de judecata intr-un numar de 311 dosare avand ca obiect litigii privind Legea 19/2000 si 263/2010. Din cele 311 dosare, 251 se afla pe rol, 44 solutionate favorabil CJP Giurgiu si 16 nefavorabil.
 • A raspuns la cererile si sesizarile persoanelor fizice si juridice in probleme de pensii, acordarea indemnizatii legi speciale, aplicarea legislatiei in domeniul muncii, etc;
 • Inceperea executarii silite a 13 debitori din plati prestatii .
 • Solutionarea a 22 dosare privind stabilirea drepturilor prevazute de legile 189/2000 si 309/2002 .

 

F. ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE  A  SESIZARILOR,RECLAMATIILOR  SI  PETITIILOR

Aceasta activitate se desfasoara sub coordonarea directa  a directorului executiv al Casei Judetene de Pensii Giurgiu.

In anul 2016 s-au primit 292 sesizari, de la persoane fizice pe probleme de stabilirea pensiilor si conditii de pensionare.

 Toate sesizarile  s-au solutionat in termenul legal prevazut de legea nr. 233/2002 si OG nr. 26/2002. Totodata au fost primite si solutionate 77 de cereri pentru informatii de interes public.

La audientele organizate in institutie au participat in anul 2016, 322 pensionari si asigurati, in special pe probleme de pensii si bilete de tratament.

G. GESTIONAREA BILETELOR DE  TRATAMENT

Pana la 31 decembrie 2016 s-au valorificat 2.239 bilete de tratament din cele 2.996  repartizate-procent de valorificare 74,73%.

          Pana la 31 decembrie 2016 s-au inregistrat 3.118 cereri.

H. EXPERTIZA MEDICALA

La  31 decembrie 2016 erau in evidenta 7.210  pensionari de invaliditate din care 5.711 (79,20%) revizuibili. Din numarul total al pensionarilor de invaliditate revizuibili, 5.449 sunt incadrati in gradele II si III de invaliditate (95,41 %) pentru care se intocmesc programe de recuperare a capacitatii de munca .

           In anul 2016 s-au efectuat 4.625 revizuiri medicale, iar urmare a acestora si tratamentelor aplicate au fost recuperate partial 68 persoane si depensionate  14 persoane.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie  2016 s-au expertizat 450 cazuri noi pentru incadrarea pe grade de invaliditate din care: 32 avand cardiopatie ischemica cronica dureroasa, 91 tumori canceroase , 58 accidente vasculare cerebrale,4 TBC pulmonar.

 De asemenea s-au acordat avize pentru 840 concedii medicale cu un numar de 32.678  zile, cu 47 avize mai multe decat in aceeasi perioada anul 2015 si cu 2755  zile mai multe decat in aceeasi perioada a anului 2015.

I. PLATI ALTE DREPTURI

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016  s-au achitat ajutoare  de deces pensionarilor si asiguratilor prin deschideri de credite in suma de 9.347.094 lei – 3.490 cazuri.

Potrivit prevederilor art.16 din Legea nr.340/18.12.2015 a Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2016, cuantumul ajutorului de deces a fost stabilit la 2.681 lei incepand cu data de 01 ianuarie 2016.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Marian Catalin DUMITRU